PDF

Kommissorium for Rådet for Sundt Indeklima

En række videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at en forbedring af indeklimaet i private virksomheder fører til en betydelig produktivitetsstigning, mens undersøgelser fra kommunale institutioner viser, at børnehave- og skolebørns koncentration stiger betragteligt i takt med, at bedre ventilation giver et bedre og sundere indeklima.

Et sundt indeklima er med andre ord en forudsætning for, at komforten og funktionaliteten og produktiviteten i bygningerne er i top, på en sundhedsmæssig korrekt måde.

Det sunde indeklima spiller imidlertid ikke en tilstrækkelig stor rolle i praksis, når der skal bygges nyt eller renoveres. Investeringerne i ventilationsanlægget følger ikke altid det behov, som bygningerne har, når indeklimaet skal være sundt og godt. Af hensyn til indeklimaet er det derfor nødvendigt at få sat større fokus på dets betydning for at sikre, at der investeres tilstrækkelige ressourcer i indeklima installationerne.

Formålet med Rådet for Sundt Indeklima

Er at hæve vidensniveauet og interessen for et sundt indeklima og ventilation i bygninger hos beslutningstagere, bygherrer, rådgivere, entreprenører og brugere. Herunder er det en udfordring at bryde den - mur af uvidenhed der findes. Både i de offentlige og de private beslutnings hierarkier for strategiske beslutninger. ESCO projekter har vist mulighedernes veje - men selv dette har ikke flyttet på uvidenhedens massive barriere, for at fremme de åbenlyse potentialer, der ligger for energibesparelser, effektivisering, indlæring og sundheden generelt.

Rådets arbejdsområde og opgaver

Rådet er et forum for vidensdeling og vidensformidling. Derfor vil det være naturligt, at rådet koncentrerer sit arbejde om formidling af viden om sammenhængen mellem sundt indeklima/ventilation og sundhedsforhold i alle væsentlige aspekter.

Rådets primære fokus er indeklimaet i offentlige institutioner, men rådet kan også udvide sit interessefelt til at omhandle anden form for byggeri.

Rådet skal sikre viden om og interesse for det sunde indeklima gennem følgende typer af aktiviteter:

  1. Deltagelse i den offentlige debat
  2. Tage initiativ til temadage
  3. Iværksætte informationsmateriale til relevante interessenter
  4. Bidrage til at formidle relevant forskning og almen viden om indeklima

Medlemmer af Rådet

Er personer med indsigt i indeklimaets betydning for menneskers effektivitet, sundhed og trivsel samt personer med teknisk kendskab til ventilation og indeklima. Det omfatter således forskere med speciale i indeklima, strategiske samarbejdspartnere samt én repræsentant fra FAV og en fra DV.

Rådets formand er en uafhængig forsker/rådgiver og almindeligt anerkendt som debattør i samfundsdebatten om det sunde og hensigtsmæssige indeklima.

Næstformandsposten kan besættes af enhver af rådets medlemmer.

Sekretariat

Endeligt tilknyttes en lønnet sekretær for rådet. Sekretæren er en videnskabelig trænet person med en indgående indsigt i indeklimaets betydning.

Sekretæren modtager og registrerer spørgsmål og kommentarer, der mailes eller indtelefoneres til rådet. I det omfang, det er muligt, besvarer sekretæren de indkomne meddelelser og/eller henviser til den rette person i Rådet for Sundt Indeklima.

Rådets mødefrekvens

Rådet mødes som udgangspunkt fire gange om året – to gange i 1. halvår og to gange i andet halvår. Imellem møderne sørger Rådets tilknyttede sekretariat for at der er fremdrift i de opgaver Rådet har fastlagt.

Dagsorden for møderne følger overordnet set skabelonen:

  1. Gensidig orientering og videndeling
  2. Sekretæren informerer
  3. Opfølgning på opgaver og arrangementer
  4. Kampagner, forslag og opfølgning
  5. Evt.